Mikkelin vesilaitos

Talous

Talousarvio

Mikkelin Vesilaitos on liikelaitos ja siten osa Mikkelin kaupungin konsernia. Kaupungin toiminnassa ja taloudessa noudatetaan talousarviota. Kaupunginvaltuusto hyväksyy talousarviossa toimielimille tulosaluekohtaiset ja hankekohtaiset toimintatavoitteet, määrärahat ja tuloarviot. Vesiliikelaitoksen talousarvion ja taloussuunnitelman hyväksyy johtokunta. 

Mikkelin Vesiliikelaitoksen talousarvio 2022

Sitova tavoite

Mittari

Liikeylijäämä

840 000 euroa

Korvaus
peruspääomasta

Tuloutus kaupungille
500 000 euroa

Toiminnalliset tavoitteet

Vesilaitos kehittää talousveden valmistukseen ja jätevesienpuhdistukseen sekä vedenjakeluun liittyviä toimintatapojaan pitkäjänteisesti asiakkaiden tarpeet, viranomaisvaatimukset sekä yhdyskunnan kehitys huomioiden. Vesilaitos ylläpitää toiminnan kannattavuutta ja parantaa tuottavuutta sekä tehokkuutta toimintansa kaikilla osa-alueilla. Vesilaitoksen toiminnalliset tavoitteet on esitetty käyttösuunnitelmassa.

Mikkelin Vesiliikelaitoksen käyttösuunnitelma 2021 

Vesilaitos toimii ja hyödyntää aktiivisesti vesihuollon tutkimus- ja kehityshankkeista saatavaa uusinta tietoa ja sitoutuu alueellisen vesihuolto-osaamisen edistämiseen.